Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 07:00 – 15:00

Pošaljite nam poruku

Naša lokacija

Vladimira nazora 21

Ponovljeni javni natječaj za prodaju službenog automobila

Dom zdravlja Otočac
Vladimira Nazora 21
KLASA:  406-01/20-01/02
BROJ: 2125/56-20-01

Otočac, 28. rujna 2020. godine

Na temelju Odluke o pokretanju postupka prodaje službenih vozila putem javnog nadmetanja (Klasa: 406-01/20-01/01, Ur. broj: 2125/56-20-01) od 07.09.2020. godine a u svezi sa Suglasnosti Upravnog vijeća za otpis i prodaju jednog službenog vozila (Klasa: 012-02/20-01/09, Ur. broj: 2125/56-20-03) od 26. svibnja 2020. godine Dom zdravlja Otočac objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju službenog vozila

I. PREDMET PRODAJE

Dom zdravlja Otočac, Vladimira Nazora 21, Otočac (u daljnjem tekstu: Dom zdravlja) prodaje  rabljeno vozilo:

VW transporter 2.5 TDI, vrsta vozila M1, sanitetsko vozilo, registarskih oznaka GS-840-DA, godina proizvodnje 2003, broj šasije WV2ZZZ70Z3H124848, obujam motora 2461 cm3 , snaga motora 75 Kw, vrsta motora: diesel, masa pr. vozila 2200 kg, prijeđeno 886 225 km. Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 6.480,00 kn (bez PDV-a) a temelji se na procijeni vrijednosti motornog vozila izrađenoj od strane ovlaštenog sudskog vještaka prometne struke.

II. EVIDENCIJSKI BROJ PRODAJE
Evidencijski broj prodaje P-01/2020.

III. NAČIN I UVIJETI PRODAJE

Prodaja će se izvršiti prikupljanjem pisanih ponuda, isključivo fizičkim osobama hrvatskim državljanima ili pravnim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Prodaja se vrši prikupljanjem pisanih ponuda uz prethodnu uplatu jamčevine u iznosu od 5% početne cijene na račun Doma zdravlja Otočac IBAN: HR 0823400091110949815, model 01, OIB Ponuditelja, opis plaćanja „Jamčevina za kupnju vozila P-01-20“.
Ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru.
Izabranom ponuđaču jamčevina se uračunava u cijenu. Ako odabrani ponuđač ne uplati ugovoreni iznos u roku 15 dana od dana potpisivanja ugovora ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Pored ugovorene cijene ponuditelj snosi i sve ostale zavisne troškove.

Nakon što ponuditelj dobije obavijest o prihvaćanju svoje ponude, potencijalni ponuditelj obvezan je u roku od 8 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora te je dužan u roku 8 dana od dana potpisivanja ugovora uplatiti preostali iznos kupoprodajne cijene, umanjen za iznos uplaćene jamčevine.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

 

IV. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponuda teče od dana objave oglasa na web stranici Doma zdravlja Otočac od 28. rujna 2020. godine a najkasnije do 05. listopada 2020.  godine u 12,00 sati.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, u pisanom obliku preporučenom poštom na adresu:  DOM ZDRAVLJA OTOČAC, VLADIMIRA NAZORA 21, 53220 OTOČAC, s naznakom „Ponuda za kupnju službenog automobila pod točkom br: __ – ne otvarati, ili osobno na navedenu adresu.

Obrazac ponude može se preuzeti na web stranci: www.dzotocac.hr

Ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati i evidentirati će se kao zakašnjele te neotvorene vratiti pošiljatelju bez odgode.

Ponuditelj može povući svoju ponudu najkasnije do dana otvaranja ponuda i to pisanim putem, u tom slučaju ima pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon otvaranja ponuda gubi pravo na povrat jamčevine.

 

V. TROŠKOVI NATJEČAJA

Ponuditelj snosi sve troškove koji se odnose na pripremanje i podnošenje ponuda. Prodavatelj ni u kojem slučaju nije odgovoran niti obvezan Ponuditelju nadoknaditi troškove, bez obzira na način vođenja i konačni rezultat postupka javnog natječaja.

Sve dodatne informacije o ponuđenom vozilu zainteresirani mogu dobiti telefonski, radnim danom od 08,00 do 12,00 na kontakt broj 053/771-136, odnosno na e-mail dom.zdravlja.otocac@gs.t-com.hr

Vozilo će se moći pogledati radnim danom do isteka roka za dostavu ponuda od 08,00 do 12,00 sati na adresi Vladimira Nazora 21, Otočac uz prethodnu najavu na gore navedeni kontakt.

 

 

VI. VALJANOST I IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Valjanost ponude treba biti 30 dana od dana otvaranja ponude.

Otvaranje ponuda neće biti javno a ponude će se otvarati na sjednici Povjerenstva imenovanog za postupak prodaje vozila.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom.

 

VII. OBAVIJEST O REZULTATIMA ODABIRA

Svi ponuditelji o ishodu natječaja biti će obaviješteni pisanim putem u roku 45 dana od odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Ravnateljica

Hermina Rznić, dipl. oec.

Preuzimanje dokumenta – OBRAZAC PONUDE

MEDICINA RADA

Upiti i narudžbe: Anita Radinčić, m.s. 053/658-439; 091/602-5351

Blaženka Burić bacc.med.techn, 091 602 5354

SANITETSKI PRIJEVOZ

Upiti i narudžbe 
Blaženka Burić bacc.med.techn.

053/772-446, 091/602-5354

INTERNISTIČKI PREGLED

Upiti i narudžbe:
Blaženka Burić, bacc.med.techn.
053/772-446, 091/602-5354

ULTRAZVUK

Upiti i narudžbe
Tomislav Vuić, ing. medicinske radiologije, 053/746-299

Kategorije

Kontakt

Za sva pitanja pošaljite e-mail na adresu: info@dzotocac.hr ili ispunite online obrazac.