Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 07:00 – 15:00

Pošaljite nam poruku

Naša lokacija

Vladimira nazora 21

Odluka o izboru kandidata

DOM ZDRAVLJA OTOČAC
Vladimira Nazora 21
Klasa:112-02/22-01/12
Ur.broj.: 2125/56-22-01

Otočac, 03. listopada 2022. godine.

Temeljem članka 32. Statuta Doma zdravlja Otočac i suglasnosti Ministarstva zdravstva za prijem u radni odnos (klasa: 100-01/22-03/41, Ur.broj: 534-03-1-1/6-22-04), Ravnateljica Doma zdravlja Otočac Hermina Rznić, dipl. oec. donosi

ODLUKU o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa ( 2 izvršitelja)

I .

Odabiru se u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto medicinska sestra /tehničar /zdravstveni radnik u sanitetskom prijevozu:

  1. Kotvica Marta, Otočac;
  2. Majer Magdalena, Otočac.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na Internet stranici Doma zdravlja Otočac.

Obrazloženje:

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto medicinska sestra/tehičar/zdravstveni radnik u sanitetu (2 izvršitelja) na neodređeno vrijeme objavljen je na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na internetskoj stranici Doma zdravlja Otočac i u Narodnim Novinama (NN 104/2022) dana 09. rujna 2022. godine, koji je trajao 8 dana od objave odnosno završio 17. rujna 2022. godine.

Komisija za utvrđivanje zaprimljenih molbi sastala se 03. listopada 2022. godine te ustanovila da prijave od kandidatkinja Kotvica Marta i Majer Magdalena udovoljavaju svim potrebnim uvjetima.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u I. točki izreke ove Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke žalba se može uložiti u roku 8 dana od objave na Internet stranici Doma zdravlja Otočac.

Ravnateljica
Hermina Rznić, dipl. oec.

 Odluka o izboru kandida.pdf

MEDICINA RADA

Upiti i narudžbe: Ana Biondić, m.s. 053/658-439; 091/602-5351

E-mail: medicina.rada.dzotocac@gmail.com

SANITETSKI PRIJEVOZ

Djelatnost Sanitetskog prijevoza organizirana je u sklopu Zavoda za hitnu medicinu Ličko senjske županije.

Kontakt:
091-602-5357 – Helena Glavinić m.s.

INTERNISTIČKI PREGLED

Upiti i narudžbe:
Blaženka Burić, bacc.med.techn.
053/772-446, 091/602-5354

ULTRAZVUK

Upiti i narudžbe
Tomislav Vuić, ing. medicinske radiologije, 053/746-299

ponedjeljak - petak: 07:00 - 20:00
subota: 8:00 - 13:00

Kategorije

Kontakt

Za sva pitanja pošaljite e-mail na adresu: info@dzotocac.hr ili ispunite online obrazac.