Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 07:00 – 15:00

Pošaljite nam poruku

Naša lokacija

Vladimira nazora 21

Natječaj za zadravstveno laboratorijskog tehničara/tehničarku – pripravnik

Na temelju članka 32. Statuta Doma zdravlja Otočac ravnatelj Doma zdravlja Otočac objavljuje

N A T J E Č A J
za prijam pripravnika

I
Raspisuje se natječaj za prijam pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme radi stjecanja prvog radnog iskustava – obavljanja pripravničkog staža u trajanju od jedne godine:

– Zdravstveno laboratorijski tehničar/tehničarka, jedan izvršitelj
Uvjeti: Zdravstveno laboratorijski tehničar/tehničarka.

II

Kandidat treba ispunjavati uvjete propisane odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Mjerama aktivne politike zapošljavanja – nezaposlena osoba bez staža osiguranja u obrazovnoj razini, prijavljena u evidenciju nezaposlenih.
Pripravnik ima pravo na pripravničku plaću sa svim propisanim davanjima. Plaću čini umnožak osnovice za izračun plaće i koeficijenta složenosti poslova umanjen za postotak plaće pripravnika.
U postupku odabira kandidata za prijem na pripravnički staž koji će se obavljati na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme odabir kandidata vršit će se na način da u slučaju jednakog trajanja obrazovanja kod dva ili više kandidata se daje prednost kandidatu s višim prosjekom ocjena postignutim tijekom školovanja (prosječna ocjena). Sa izabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme nakon dobivanja suglasnosti od strane Zavoda za zapošljavanje.

III
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, preslik diplome/svjedodžbe, preslik svjedodžbi sva četiri razreda i završnog ispita, dokaz o državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice), uvjerenje o prijavi u evidenciji nezaposlenih osoba pri Zavodu za zapošljavanje i elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 1 mjeseca od dana objave natječaja.
Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

IV
Rok za podnošenje prijava je od 31. ožujka 2023. do 11. travnja 2023. godine.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Dom zdravlja Otočac, Vladimira Nazora 21, 53220 Otočac, s naznakom «prijava na natječaj – pripravnik».

V
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) navedeni su na internet stranici https://branitelji.gov.hr/.

VI
Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Doma zdravlja Otočac www.dzotocac.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

KLASA: 100-03/23-01/12
URBROJ:2125-56-01-23-01
U Otočcu, 31. ožujka 2023. godine

Dom zdravlja Otočac

MEDICINA RADA

Upiti i narudžbe: Ana Biondić, m.s. 053/658-439; 091/602-5351

E-mail: medicina.rada.dzotocac@gmail.com

SANITETSKI PRIJEVOZ

Djelatnost Sanitetskog prijevoza organizirana je u sklopu Zavoda za hitnu medicinu Ličko senjske županije.

Kontakt:
091-602-5357 – Helena Glavinić m.s.

INTERNISTIČKI PREGLED

Upiti i narudžbe:
Blaženka Burić, bacc.med.techn.
053/772-446, 091/602-5354

ULTRAZVUK

Upiti i narudžbe
Tomislav Vuić, ing. medicinske radiologije, 053/746-299

ponedjeljak - petak: 07:00 - 20:00
subota: 8:00 - 13:00

Kategorije

Kontakt

Za sva pitanja pošaljite e-mail na adresu: info@dzotocac.hr ili ispunite online obrazac.