Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 07:00 – 15:00

Pošaljite nam poruku

Naša lokacija

Vladimira nazora 21

Natječaj za radno mjesto

Na temelju članka 32. Statuta Doma Zdravlja Otočac, suglasnosti Ministarstva zdravstva (KLASA: 100-01/22-03/41, URBROJ: 534-03-1-1/3-22-07) i suglasnosti Ličko-senjske županije (Klasa:500-08/22-01/03; URBROJ:2125-02-22-50) Dom zdravlja Otočac raspisuje:

NATJEČAJ

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radna mjesto:

 

  1. voditelj općih, pravnih i kadrovskih poslova – 1 izvršitelja

Uvjeti:

  • VSS – magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke
  • najmanje 5 godina radnog iskustva od čega najmanje godina dana na istim ili sličnim poslovima
  • vozački ispit B kategorije
  • poznavanje rada na računalu

Radni odnos zasniva se na neodređeno uz probni rad.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

– zamolbu, životopis, presliku domovnice i osobne iskaznice, presliku vozačke dozvole, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja , dokaz o stažu od nadležne područne službe HZMO-a  i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (N N br. 82/08) na ovaj oglas mogu se prijaviti osobe obaju spolova.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) da dostave dokaze iz članka 49. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužni su se pozvati na čl. 9. istog Zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Odluka o izabranom kandidatu javno će biti objavljena na internetskoj stranici Doma zdravlja Otočac – www.dzotocac.hr.

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidati primaju kao i psihološko testiranje.

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja.

Rok za podnošenje molbi je 8 dana od objave u Narodnim novinama, a molbe se šalju na adresu poslodavca: Dom zdravlja Otočac, Vladimira Nazora 21, 53220 Otočac s naznakom »za natječaj«. Obavijest o izboru bit će u roku od 30 dana od zaključenja natječaja.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati, a natječajnu dokumentaciju nakon završetka natječajnog roka kandidati mogu podići u roku od 30 dana u Kadrovskoj službi Doma zdravlja Otočac.

KLASA: 112-02/22-01/17

URBROJ:2125/56-22-01

U Otočcu, 20. listopada 2022. godine

                                                                                                          Dom zdravlja Otočac

 

MEDICINA RADA

Upiti i narudžbe: Ana Biondić, m.s. 053/658-439; 091/602-5351

E-mail: medicina.rada.dzotocac@gmail.com

SANITETSKI PRIJEVOZ

Djelatnost Sanitetskog prijevoza organizirana je u sklopu Zavoda za hitnu medicinu Ličko senjske županije.

Kontakt:
091-602-5357 – Helena Glavinić m.s.

INTERNISTIČKI PREGLED

Upiti i narudžbe:
Blaženka Burić, bacc.med.techn.
053/772-446, 091/602-5354

ULTRAZVUK

Upiti i narudžbe
Tomislav Vuić, ing. medicinske radiologije, 053/746-299

ponedjeljak - petak: 07:00 - 20:00
subota: 8:00 - 13:00

Kategorije

Kontakt

Za sva pitanja pošaljite e-mail na adresu: info@dzotocac.hr ili ispunite online obrazac.