Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 07:00 – 15:00

Pošaljite nam poruku

Naša lokacija

Vladimira nazora 21

Natječaj za radno mjesto – spremačica

Na temelju članka 32. Statuta Doma Zdravlja Otočac za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i suglasnosti Ministarstva zdravstva Klasa:100-1/21-03/11, Urbroj:534-03-1-1/5-21-12, Dom zdravlja Otočac raspisuje

 

NATJEČAJ za radno mjesto:

– spremačice  (2 izvršitelja) na neodređeno vrijeme

Uvjeti: NSS – osnovna škola ili SSS, radno iskustvo 1 godinu.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: Zamolbu, Životopis, Dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO), Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), Presliku uvjerenja o državljanstvu ( domovnica) i presliku osobne iskaznice

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnog Zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni

natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Po potrebi Dom zdravlja može organizirati provjeru sposobnosti i vještina kandidata

bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te se iste neće razmatrati. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Dom zdravlja Otočac podržava pravo poništenja natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Prijave se podnose u pisanom obliku u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Doma zdravlja na adresu:

 

Dom zdravlja Otočac, Vladimira Nazora 21, 53220 OTOČAC s naznakom „ Prijava na natječaj“.

 

KLASA: 112-02/21-01/15
URBROJ:2125/56-21-01

U Otočcu, 17. rujna 2021. godine

                                                                                                                                              Dom zdravlja Otočac

MEDICINA RADA

Upiti i narudžbe: Ana Biondić, m.s. 053/658-439; 091/602-5351

E-mail: medicina.rada.dzotocac@gmail.com

SANITETSKI PRIJEVOZ

Djelatnost Sanitetskog prijevoza organizirana je u sklopu Zavoda za hitnu medicinu Ličko senjske županije.

Kontakt:
091-602-5357 – Helena Glavinić m.s.

INTERNISTIČKI PREGLED

Upiti i narudžbe:
Blaženka Burić, bacc.med.techn.
053/772-446, 091/602-5354

ULTRAZVUK

Upiti i narudžbe
Tomislav Vuić, ing. medicinske radiologije, 053/746-299

ponedjeljak - petak: 07:00 - 20:00
subota: 8:00 - 13:00

Kategorije

Kontakt

Za sva pitanja pošaljite e-mail na adresu: info@dzotocac.hr ili ispunite online obrazac.