Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 07:00 – 15:00

Pošaljite nam poruku

Naša lokacija

Vladimira nazora 21

Natječaj za radno mjesto – magistar medicinske biokemije u djelatnosti laboratorijske dijagnostike

Na temelju članka 32. Statuta Doma Zdravlja Otočac (Klasa: 012-02/16-03/13, Urbroj:2125/55-16-03, od 27.07.2016. godine )za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i suglasnosti Ministarstva zdravstva (KLASA: 100-01/17-03/405, URBROJ: 534-03-1-1/5-18-06)Dom zdravlja Otočac raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto:

 – magistar medicinske biokemije u djelatnosti laboratorijske dijagnostike na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj)

I

Raspisuje se natječaj za prijam magistra/magistre medicinske biokemije u radni odnos na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj, za rad u biokemijskom laboratoriju u Otočcu.

II

Kandidat treba ispunjavati sljedeće uvjete: VSS-  magistar medicinske biokemije, odobrenje za samostalan  rad (licenca), položen stručni ispit, poznavanje rada na računalu, 1 godina radnog iskustva.

III

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: Zamolbu, životopis, presliku diplome, presliku odobrenja za samostalni rad (licenca), preslika o položenom stručnom ispitu, dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO), uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od mjesec dana), presliku domovnice i osobne iskaznice

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

IV

Rok za podnošenje prijava je od 03. ožujka do 18. ožujka 2023. godine.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Dom zdravlja Otočac, Vladimira Nazora 21, 53220 Otočac, s naznakom «prijava na natječaj ».

V

Kandidat  koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju. Dokazi potrebni za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) navedeni su na internet stranici https://branitelji.gov.hr/.

VI

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Doma zdravlja Otočac www.dzotocac.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

KLASA: 100-03/23-01/08
URBROJ:2125-56-01-23-01
U Otočcu, 03. ožujka 2023. godine

 

Dom zdravlja Otočac

MEDICINA RADA

Upiti i narudžbe: Ana Biondić, m.s. 053/658-439; 091/602-5351

E-mail: medicina.rada.dzotocac@gmail.com

SANITETSKI PRIJEVOZ

Djelatnost Sanitetskog prijevoza organizirana je u sklopu Zavoda za hitnu medicinu Ličko senjske županije.

Kontakt:
091-602-5357 – Helena Glavinić m.s.

INTERNISTIČKI PREGLED

Upiti i narudžbe:
Blaženka Burić, bacc.med.techn.
053/772-446, 091/602-5354

ULTRAZVUK

Upiti i narudžbe
Tomislav Vuić, ing. medicinske radiologije, 053/746-299

ponedjeljak - petak: 07:00 - 20:00
subota: 8:00 - 13:00

Kategorije

Kontakt

Za sva pitanja pošaljite e-mail na adresu: info@dzotocac.hr ili ispunite online obrazac.