Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 07:00 – 15:00

Pošaljite nam poruku

Naša lokacija

Vladimira nazora 21

Natječaj za radno mjesto – doktor medicine specijalista (opće) obiteljske/interne medicine

Na temelju članka 32. Statuta Doma Zdravlja Otočac za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i suglasnosti Ministarstva zdravstva (KLASA: 100-01/21-03/112, URBROJ: 534-03-1-1/5-21-03) Dom zdravlja Otočac raspisuje 

NATJEČAJ za radno mjesto:

– doktor medicine specijalista (opće) obiteljske/interne medicine (1 izvršitelj) na neodređeno (m/ž)

 

Uvjeti: VSS završen medicinski fakultet, doktor medicine, Položen stručni ispit, Specijalizacija iz opće / interne medicine, Odobrenje za samostalni rad (licenca), Poznavanje rada na računalu, 6 mjeseci radnog iskustva

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: Zamolbu, Životopis, Presliku diplome, Presliku odobrenja za samostalni rad (licenca), Preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu, Presliku uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu, Dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO), Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), Presliku Domovnice i osobne iskaznice

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnog Zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: http://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843 

Po potrebi Dom zdravlja može organizirati provjeru sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te se iste neće razmatrati. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.
Dom zdravlja Otočac podržava pravo poništenja natječaja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Moguće je zaposlenje umirovljenih doktora medicine specijalista (opće) obiteljske / interne medicine na 4 sata koliko je zakonom dozvoljeno.
Prijave se podnose u pisanom obliku u roku od 15 dana od objave oglasa u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Doma zdravlja na adresu:

Dom zdravlja Otočac, Vladimira Nazora 21, 53220 OTOČAC s naznakom „ Prijava na natječaj“.

KLASA: 112-02/21-01/13
URBROJ:2125/56-21-01
U Otočcu, 29. srpnja 2021. godine

Dom zdravlja Otočac

MEDICINA RADA

Upiti i narudžbe: Anita Radinčić, m.s. 053/658-439; 091/602-5351

Blaženka Burić bacc.med.techn, 091 602 5354

SANITETSKI PRIJEVOZ

Upiti i narudžbe 
Blaženka Burić bacc.med.techn.

053/772-446, 091/602-5354

INTERNISTIČKI PREGLED

Upiti i narudžbe:
Blaženka Burić, bacc.med.techn.
053/772-446, 091/602-5354

ULTRAZVUK

Upiti i narudžbe
Tomislav Vuić, ing. medicinske radiologije, 053/746-299

Kategorije

Kontakt

Za sva pitanja pošaljite e-mail na adresu: info@dzotocac.hr ili ispunite online obrazac.

 

Obavijest o radu RTG-a

Poštovani pacijenti, Obavještavamo Vas da rtg dijagnostika neće raditi u periodu od 31.07. do 18.08.2023.godine. zbog korištenja godišnjeg odmora. Dom zdravlja Otočac

Pročitaj više »