Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 07:00 – 15:00

Pošaljite nam poruku

Naša lokacija

Vladimira nazora 21

Natječaj za prijam i upućivanje doktora medicine na specijalizaciju

Na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj:100/18. 125/19, 147/20)  Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (Narodne novine broj:  100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 82/15, 116/15, 62/16, 69/16, 6/17, 89/17, 90/17, 100/18), Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine ( Narodne novine broj:  129/11, 129/12, 120/13, 31/17, 100/18), Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata (NN 83/15, 100/18), te Odluke Ministarstva zdravstva o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, medicine rada i sporta, hitne medicine, oftalmologije i optometrije, opće interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, kliničke radiologije, epidemiologije, školske i adolescentne medicine i kliničke mikrobiologije, financijskim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., KLASA: 131-01/22-01/201, URBROJ: 534-03/22-01 od 03. 05. 2022. godine, Dom zdravlja Otočac objavljuje

 

N A T J E Č A J

za prijam i upućivanje doktora medicine na specijalističko usavršavanje

 

Objavljuje se natječaj za upućivanje na specijalističko usavršavanje doktora medicine za potrebe Doma zdravlja Otočac i to za sljedeće specijalizacije:

 1. Specijalizaciju iz obiteljske medicine – 1 izvršitelj/izvršiteljica
 2. Specijalizaciju medicine rada i sporta – 1 izvršitelj/izvršiteljica
 3. Specijalizaciju opće interne medicine – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Radni odnos s odabranim pristupnicima zasniva se na neodređeno vrijeme radi upućivanja na specijalizaciju.

Opći uvjeti pristupnika za odobravanje specijalizacije:

–           zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine

–           odobrenje za samostalan rad (licenca)

 

Uz prijavu na natječaj pristupnik je obvezan priložiti sljedeće priloge:

 1. Životopis
 2. Presliku diplome – potvrda o stručnoj spremi,
 3. Presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu,
 4. Presliku odobrenja za samostalan rad (licenca),
 5. Presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
 6. Presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija,
 7. Dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a ne starija od dana objave natječaja,
 8. Presliku domovnice.

 

U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika za odobravanje specijalizacije pristupnik je dužan priložiti preslike sljedećih dokumenata:

 1. Presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,
 2. Presliku dokaza o postignutom znanstvenom stupnju,
 3. Presliku dokaza o nagradama za vrijeme studija,
 4. Popis objavljenih radova s naznakom mjesta i godine objave i kopije radova,
 5. Presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi,
 6. Potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu (za pristupnike sudionike Domovinskog rata).

 

Pristupnici trebaju imati najmanje odrađeni pripravnički staž.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Razmatrat će se samo prijave zaprimljene do dana naznačenog u natječaju.

Sukladno članku 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (Narodne novine broj: 82/08.).

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojih osoba ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj:121/17, 98/19, 84/21) , Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( Narodne novine broj: 84/21) navedeni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: http://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Vladimira Nazora 21, 53220 Otočac, s naznakom: „Za natječaj – specijalizacija iz obiteljske medicine“, „Za natječaj  specijalizacija iz medicine rada i sporta“;, „Za natječaj – specijalizacija iz opće interne medicine“.

Poziv za razgovor s povjerenstvom bit će upućen pristupnicima elektroničkom poštom.

Prilikom odaziva na razgovor pristupnici su obvezni predočiti izvornike svih dokumenata.

Odluka o izboru specijalizanata bit će javno objavljena u roku od 15 dana od dana donošenja na oglasnoj ploči odnosno web-stranici Doma zdravlja Otočac,  sukladno Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata.

Dom zdravlja zadržava pravo poništenja natječaja bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

 

DOM ZDRAVLJA OTOČAC

 

 

KLASA:112-02/22-01/06

URBROJ:2125/56-22-01

Otočac, 18. svibnja 2022. godine

MEDICINA RADA

Upiti i narudžbe: Ana Biondić, m.s. 053/658-439; 091/602-5351

E-mail: medicina.rada.dzotocac@gmail.com

SANITETSKI PRIJEVOZ

Djelatnost Sanitetskog prijevoza organizirana je u sklopu Zavoda za hitnu medicinu Ličko senjske županije.

Kontakt:
091-602-5357 – Helena Glavinić m.s.

INTERNISTIČKI PREGLED

Upiti i narudžbe:
Blaženka Burić, bacc.med.techn.
053/772-446, 091/602-5354

ULTRAZVUK

Upiti i narudžbe
Tomislav Vuić, ing. medicinske radiologije, 053/746-299

ponedjeljak - petak: 07:00 - 20:00
subota: 8:00 - 13:00

Kategorije

Kontakt

Za sva pitanja pošaljite e-mail na adresu: info@dzotocac.hr ili ispunite online obrazac.

 

Rad ljekarne u Otočcu

Poštovani pacijenti, Ljekarna u Otočcu na adresi Vladimira Nazora 21, zbog preuređenja neće raditi od 10. srpnja do 13. srpnja 2024. godine. S poštovanjem, Dom zdravlja Otočac

Pročitaj više »