Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 07:00 – 15:00

Pošaljite nam poruku

Naša lokacija

Vladimira nazora 21

Natječaj za posao

Na temelju članka 32. Statuta Doma Zdravlja Otočac za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i suglasnosti Ministarstva zdravstva (KLASA: 100-01/21-03/112, URBROJ: 534-03-1-1/5-21-03) Dom zdravlja Otočac raspisuje

 

NATJEČAJ za radna mjesta:
 – doktor dentalne medicine (1 izvršitelj) na neodređeno
– doktor medicine specijalista (opće) obiteljske/interne medicine (1 izvršitelj) na neodređeno

 

  1. Doktor dentalne medicine

Uvjeti: VSS-  fakultet dentalne medicine, Odobrenje za samostalan  rad (licenca)-HKDM, Položen stručni ispit, Poznavanje rada na računalu. 6 mjeseci radnog iskustva

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: Zamolbu, Životopis, Presliku diplome, Presliku odobrenja za samostalni rad (licenca), Preslika o položenom stručnom ispitu, Dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO), Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), Presliku Domovnice i osobne iskaznice

  1. Doktor medicine specijalista (opće) obiteljske/interne medicine

Uvjeti: VSS završen medicinski fakultet, doktor medicine, Položen stručni ispit, Specijalizacija iz opće / interne medicine, Odobrenje za samostalni rad (licenca), Poznavanje rada na računalu, 6 mjeseci radnog iskustva

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: Zamolbu, Životopis, Presliku diplome, Presliku odobrenja za samostalni rad (licenca), Preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu, Presliku uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu, Dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO), Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), Presliku Domovnice i osobne iskaznice.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnog Zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: http://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843

Po potrebi Dom zdravlja može organizirati provjeru sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te se iste neće razmatrati. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Dom zdravlja Otočac podržava pravo poništenja natječaja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.
Prijave se podnose u pisanom obliku u roku od 8 dana od objave oglasa u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Doma zdravlja na adresu:

Dom zdravlja Otočac, Vladimira Nazora 21, 53220 OTOČAC s naznakom „ Prijava na natječaj“.

 

KLASA: 112-02/21-01/05
URBROJ:2125/56-21-01
U Otočcu, 23. veljače 2021. godine

Dom zdravlja Otočac

MEDICINA RADA

Upiti i narudžbe: Ana Biondić, m.s. 053/658-439; 091/602-5351

E-mail: medicina.rada.dzotocac@gmail.com

SANITETSKI PRIJEVOZ

Djelatnost Sanitetskog prijevoza organizirana je u sklopu Zavoda za hitnu medicinu Ličko senjske županije.

Kontakt:
091-602-5357 – Helena Glavinić m.s.

INTERNISTIČKI PREGLED

Upiti i narudžbe:
Blaženka Burić, bacc.med.techn.
053/772-446, 091/602-5354

ULTRAZVUK

Upiti i narudžbe
Tomislav Vuić, ing. medicinske radiologije, 053/746-299

ponedjeljak - petak: 07:00 - 20:00
subota: 8:00 - 13:00

Kategorije

Kontakt

Za sva pitanja pošaljite e-mail na adresu: info@dzotocac.hr ili ispunite online obrazac.