Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 07:00 – 15:00

Pošaljite nam poruku

Naša lokacija

Vladimira nazora 21

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

DOM ZDRAVLJA OTOČAC na temelju Odluke Upravnog vijeća od 04. studenoga 2022. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Doma zdravlja Otočac

I. Za ravnatelja/ravnateljicu Doma zdravlja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,
 2. najmanje 5 ( pet) godina radnog iskustva u struci,
 3. da ne postoji sukob interesa, odnosno da kandidat nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu,
 4. da kandidat nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima Dom zdravlja ima poslovni odnos,
 5. da on, njegov bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela Doma zdravlja,
 6. da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donesena presuda,
 7. da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna odluka disciplinskih tijela nadležnih Komora (ako je kandidat zdravstvenog usmjerenja),
 8. da Dom zdravlja protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa.

 

II. Kandidati/kandidatkinje su obvezni, uz pismenu prijavu, priložiti sljedeću dokumentaciju :

 • životopis,
 • ovjerenu Izjavu o nepostojanju sukoba interesa iz točke I. podtočke 3., 4. i 5.,,
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda,
 • uvjerenje nadležne Komore da protiv kandidata nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna Odluka disciplinskih tijela Komore.
 • uvjerenje poslodavca da se protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa,
 • domovnicu (u preslici),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi u izvorniku ili ovjerenu presliku,
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u izvorniku, ne stariji od dana objave ovog natječaja),
 • dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrde dosadašnjih poslodavaca ili preslike ugovora o radu)

III. Mandat ravnatelja traje 4 (četiri) godine, a po isteku mandata ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja na temelju natječaja.

IV. Pismene prijave podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave slati poštom na adresu :

DOM ZDRAVLJA OTOČAC, Vladimira Nazora 21, 53220 Otočac, s naznakom „Natječaj za izbor ravnatelja – ne otvarati“, ili se mogu predati osobno u pisarnicu Doma zdravlja Otočac.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

V. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

DOM ZDRAVLJA OTOČAC

MEDICINA RADA

Upiti i narudžbe: Ana Biondić, m.s. 053/658-439; 091/602-5351

E-mail: medicina.rada.dzotocac@gmail.com

SANITETSKI PRIJEVOZ

Djelatnost Sanitetskog prijevoza organizirana je u sklopu Zavoda za hitnu medicinu Ličko senjske županije.

Kontakt:
091-602-5357 – Helena Glavinić m.s.

INTERNISTIČKI PREGLED

Upiti i narudžbe:
Blaženka Burić, bacc.med.techn.
053/772-446, 091/602-5354

ULTRAZVUK

Upiti i narudžbe
Tomislav Vuić, ing. medicinske radiologije, 053/746-299

ponedjeljak - petak: 07:00 - 20:00
subota: 8:00 - 13:00

Kategorije

Kontakt

Za sva pitanja pošaljite e-mail na adresu: info@dzotocac.hr ili ispunite online obrazac.

 

Rad ljekarne u Otočcu

Poštovani pacijenti, Ljekarna u Otočcu na adresi Vladimira Nazora 21, zbog preuređenja neće raditi od 10. srpnja do 13. srpnja 2024. godine. S poštovanjem, Dom zdravlja Otočac

Pročitaj više »