Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 07:00 – 15:00

Pošaljite nam poruku

Naša lokacija

Vladimira nazora 21

Natječaj za davanje u zakup pomoćne zgrade Doma

Na temelju članka 6. st.l. Zakona o zakupu („Narodne novine“ broj 125/2011 i 64/2015.g.) i Članka 4. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Ličko – senjske županije i pravnih osoba u njenom vlasništvu ili pretežitom vlasništvu („Županijski glasnik“ broj 10/12), Dom zdravlja Otočac raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP POMOĆNE ZGRADE DOMA

 

Predmet zakupa je:

 1. zgrada kotlovnice Doma u Otočcu, Vladimira Nazora 21 Otočac, površine 108,24 m2

– namjena: prenamjena (rekonstrukcija) pomoćne zgrade u toplovodnu kotlovnicu za grijanje na bio masu (drvna sjecka i piljevina) i poslove vezane za proizvodnju toplinske energije tj. zagrijavanje prostora Doma,

– početni iznos mjesečne zakupnine: 1.350,00 kuna, uvećano za iznos PDV-a

– trajanje zakupa: 10 godina

 

PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:

 

 • osnovne podatke o ponuditelju (prebivalište, državljanstvo za fizičke osobe i podatke o OIB-u, obrtnicu i rješenje o obrtu, dokaz o upisu u upisnik nadležnog registra za pravne osobe),
 • podatke o dosadašnjem radu ponuditelja,
 • dokaz da ponuđitelji ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora,
 • dokaz o prvenstvenom pravu – ako postoji (dokaz kojim osobe iz stavka 1. članka 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude, dokazuju svoj status),
 • dokaz ponuditelja o uplati jamčevine u visini dvostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine. Jamčevina najpovoljnijeg ponuditelja zadržava se i uračunava u zakupninu. Ponuđitelji mogu odustati od ponude prije otvaranja ponuda i u tom slučaju ima pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustajanja od ponude prije otvaranja ponuda i u tom slučaju imaju pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustajanja od ponude nakon provedenog postupka otvaranja pisanih ponuda gubi se pravo na povrat jamčevine. Jamčevine uplaćene od ponuditelja čije ponude nisu prihvaćene vratit će im se najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja,
 • izjavu ponuditelja da prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o davanju u zakup poslovnog prostora, te daje upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup,
 • izjavu ponuditelja da preuzima poslovni prostor u viđenom stanju i da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnove i poslovodstva bez naloga (bez obzira da li će u poslovni prostor ulagati sa ili bez suglasnosti zakupodavca),
 • izjavu natjecatelja da se, ukoliko bude izabran najpovoljnijim ponuditeljem i ako s njim bude zaključen ugovor o zakupu, obvezuje ishoditi sva odobrenja potrebna za obavljanje djelatnosti.
 • opširan opis ponude, odnosno sadržaj i vrstu usluga koja će se pružati,
 • potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava. Ponude onih ponuditelja koji po toj osnovi imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja, ili onih ponuditelja kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja, neće se razmatrati,
 • Izjavu ponuditelja da će ukoliko bude ocijenjen najpovoljnijim ponuditeljem, a prije potpisivanja ugovora o zakupu, dostaviti zakupodavcu solemiziranu zadužnicu koja pokriva godišnji iznos zakupnine.

 

Jamčevina se uplaćuje na račun Doma zdravlja Otočac , HR0823400091110949815, poziv na broj: HR00 – OIB za fizičke osobe ili za pravne osobe.

 

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

– najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Poslovni prostor može se pogledati dana 8 travnja 2020. godine od 9,00 sati do 9,30 sati,kao i izvršiti uvid u zapisnik sa utvrđenim elementima kvalitete i opremljenosti poslovnog prostora.

 DOSTAVLJANJE PONUDA:

– pismene ponude sa svim prilozima poslati poštom ili predati neposredno u zatvorenoj koverti na adresu: Dom zdravlja Otočac, Vladimira Nazora 21, 53220 Otočac, sa naznakom “ZA NATJEČAJ – s pozivom na KLASU- NE OTVARAJ” najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Ponuda za natječaj podnosi se na obrascima u privitku natječaja.

 Javno otvaranje ponuda održati će se dana 16.travnja 2020.godine u 11,00 sati, u zgradi Doma zdravlja, Vladimira Nazora 21, 53220 Otočac.

Uvođenje u posjed izvršiti će se odmah po potpisivanju ugovora.

Zakupnik je dužan početi obavljati djelatnost u roku od 15 dana od dana potpisa ugovora o

zakupu.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za davanje u zakup pomoćne zgrade neće uzeti u razmatranje ponude ponuditelja koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Republici Hrvatskoj, jedinicama lokalne ili jedinicama područne (regionalne) samouprave te pravnim osobama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima neodobreno prekoračenje roka podmirenja obveza ili onih ponuđača kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja.

Ravnatelj Doma zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Ravnateljica:

Hermina Rznić, dipl. oec.

MEDICINA RADA

Upiti i narudžbe: Ana Biondić, m.s. 053/658-439; 091/602-5351

E-mail: medicina.rada.dzotocac@gmail.com

SANITETSKI PRIJEVOZ

Djelatnost Sanitetskog prijevoza organizirana je u sklopu Zavoda za hitnu medicinu Ličko senjske županije.

Kontakt:
091-602-5357 – Helena Glavinić m.s.

INTERNISTIČKI PREGLED

Upiti i narudžbe:
Blaženka Burić, bacc.med.techn.
053/772-446, 091/602-5354

ULTRAZVUK

Upiti i narudžbe
Tomislav Vuić, ing. medicinske radiologije, 053/746-299

ponedjeljak - petak: 07:00 - 20:00
subota: 8:00 - 13:00

Kategorije

Kontakt

Za sva pitanja pošaljite e-mail na adresu: info@dzotocac.hr ili ispunite online obrazac.

 

Rad ljekarne u Otočcu

Poštovani pacijenti, Ljekarna u Otočcu na adresi Vladimira Nazora 21, zbog preuređenja neće raditi od 10. srpnja do 13. srpnja 2024. godine. S poštovanjem, Dom zdravlja Otočac

Pročitaj više »