Radno vrijeme

Ponedjeljak-petak: 07:00 – 15:00

Pošaljite nam poruku

Naša lokacija

Vladimira nazora 21

Natječaj za posao – dentalni asistent – laboratorijski tehničar

Sukladno članku 10. Pravilnika o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž  („Narodne novine“ 2/11, 14/13),  suglasnosti Ministarstva zdravstva RH (klasa: 100-01/20-02/15, ur.broj: 534-07/1-21-6) od 4. ožujka 2021. godine za prijam pripravnika korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na  temelju članka 32.  Statuta Doma zdravlja Otočac ravnateljica Hermina Rznić dipl. oec. raspisuje:

N A T J E Č A J  

za prijem pripravnika na pripravnički staž korištenjem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za slijedeća radna mjesta na određeno radno vrijeme:

  1. Dentalni asistent – 1 izvršitelj
  2. Laboratorijski tehničar – 1 izvršitelj

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: Zamolbu, Životopis, Presliku svjedodžbe,  Dokaz o radnom iskustvu (potvrda HZMO), Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), Presliku Domovnice, osobne iskaznice i tekućeg računa

 

Zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo odvijati će se u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu.

Uz prijavu kandidati su dužni naznačiti za koje radno mjesto/zanimanje se kandidiraju.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnog Zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni

natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: http://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843

Po potrebi Dom zdravlja može organizirati provjeru sposobnosti i vještina kandidata

bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te se iste neće razmatrati. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Dom zdravlja Otočac podržava pravo poništenja natječaja.

 

Prijave se podnose u pisanom obliku u roku od 8 dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Doma zdravlja na adresu:

 

Dom zdravlja Otočac, Vladimira Nazora 21, 53 220 OTOČAC s naznakom „ Natječaj za prijem pripravnika“.

 

 

KLASA: 112-06/21-01/03
URBROJ:2125/56-21-01
U Otočcu, 16.  ožujka 2021. godine

Dom zdravlja Otočac

MEDICINA RADA

Upiti i narudžbe: Ana Biondić, m.s. 053/658-439; 091/602-5351

E-mail: medicina.rada.dzotocac@gmail.com

SANITETSKI PRIJEVOZ

Djelatnost Sanitetskog prijevoza organizirana je u sklopu Zavoda za hitnu medicinu Ličko senjske županije.

Kontakt:
091-602-5357 – Helena Glavinić m.s.

INTERNISTIČKI PREGLED

Upiti i narudžbe:
Blaženka Burić, bacc.med.techn.
053/772-446, 091/602-5354

ULTRAZVUK

Upiti i narudžbe
Tomislav Vuić, ing. medicinske radiologije, 053/746-299

ponedjeljak - petak: 07:00 - 20:00
subota: 8:00 - 13:00

Kategorije

Kontakt

Za sva pitanja pošaljite e-mail na adresu: info@dzotocac.hr ili ispunite online obrazac.